KM7C (без донышка)

Пластиковый корпус KM7C (без донышка)
https://ke07.ru/